Trong cõi người ta, mình gã điên

Theo lý thường tình mà ai cũng hiểu, trong một không gian (theo nghĩa hẹp) luôn tồn tại hai dạng vật chất cố hữu là nền tảng làm cơ sở cho các lý luận, kể cả hiểu theo nghĩa vật chất không tồn tại. Trong một trường không gian không có thước đo là thời gian, ta nhận thấy vật chất là lượng giá trị không xác định được tính hiện hữu, nhưng chỉ có thể ghi nhận qua khi nó đạt đến giá trị vô hạn âm, hay vô hạn dương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s